صبح

هر روز صبح عشق تو را دااااااااااااد ميزنم

                                                 با عشق تو من بوسه بر اين خاک ميزنم

/ 2 نظر / 3 بازدید
وحید

ديشب به سيل اشک ره خواب می زدم/ نقشی به ياد خط تو بر آب می زدم/ نقش خيال روی تو تا وقت صبحدم / بر کارگاه ديده بی خواب می زدم/ روی نگار در نظرم جلوه می نمود/ وز دور بوسه بر رخ مهتاب مي زدم/

مهران

منم همونايی که وحيد گفت!