کودک

دخترک دست در دست پدر ؛ شتابان ميرفت.

پدر دستش را محکم گرفته بود و بی حوصله به دنبال خود می کشيد ؛ نگاه پدر به روبرو بود ؛ توجهی به اطرافش و حتی شايد کودک کنارش نداشت. با چهره ای مغموم و خسته در درگيريهای دنيای درونش غوطه ور بود.

و کودک با گامهای کوچکش چه تلاشی ميکرد برای اينکه جا نماند از گامهای سريع پدر.

چه مصمم بود که در اين ماراتن پا به پای پدر برود و به هدفی که شايد خود نيز نميدانست کجاست برسد. تمام نگاهش و حواسش به گامهايی بود که برميداشت.

طفلکم ؛ هياهوی اين زندگی پردغدغه تو را نيز بی نصيب نگذاشته ؟ تو نيز شتابان ميروی تا از قافله هستی عقب نمانی؟ در پی کدام دلشوره زندگی پاهای کوچکت را اينچنين آزرده ميکنی؟

به کجا چنين شتابان؟؟؟

/ 5 نظر / 3 بازدید
سيد محسن

سلام ... داستان زيبايي بود ....... هميشه آسموني باشيد ..... در پناه حضرت دوست

روزنامه نگار جوان

تبريك!تبريك!تبريك!تبريك!تبريك!تبريك!تبريك!تبريك!تبريك!تبريك!تبريك!تبريك!تبريك!تبريك!تبريك!تبريك!تبريك!تبريك!تبريك!تبريك!تبريك!تبريك!تبريك!تبريك!تبريك!تبريك!تبريك!تبريك!تبريك!تبريك!تبريك!تبريك!تبريك!تبريك!تبريك!تبريك!تبريك!تبريك!تبريك!تبريك!تبريك!تبريك!تبريك!تبريك!تبريك!تبريك!تبريك!تبريك!تبريك!تبريك!تبريك!تبريك!تبريك!تبريك!تبريك!تبريك!تبريك!تبريك!تبريك!تبريك!تبريك!تبريك!تبريك!تبريك!تبريك!تبريك!تبريك!تبريك!تبريك!تبريك!تبريك!تبريك!تبريك!تبريك!تبريك!تبريك!تبريك!تبريك!تبريك!تبريك!تبريك!تبريك!تبريك!تبريك!تبريك!تبريك!تبريك!تبريك!تبريك!تبريك!تبريك!تبريك!تبريك!تبريك!تبريك!تبريك!تبريك!تبريك!تبريك!تبريك!تبريك!تبريك!تبريك!تبريك!تبريك!تبريك!تبريك!تبريك!تبريك!تبريك!تبريك!تبريك!تبريك!تبريك!تبريك!تبريك!تبريك!تبريك!تبريك!تبريك!تبريك!تبريك!تبريك!تبريك!تبريك!تبريك!تبريك!تبريك!تبريك!تبريك!تبريك!تبريك!تبريك!تبريك!تبريك!تبريك!تبريك!تبريك!تبريك!تبريك!تبريك!تبريك!تبريك!تبريك!تبريك!تبريك!تبريك!تبريك!تبريك!تبريك!تبريك!تبريك!تبريك!

روزنامه نگار جوان

تبريك!تبريك!تبريك!تبريك!تبريك!تبريك!تبريك!تبريك!تبريك!تبريك!تبريك!تبريك!تبريك!تبريك!تبريك!تبريك!تبريك!تبريك!تبريك!تبريك!تبريك!تبريك!تبريك!تبريك!تبريك!تبريك!تبريك!تبريك!تبريك!تبريك!تبريك!تبريك!تبريك!تبريك!تبريك!تبريك!تبريك!تبريك!تبريك!تبريك!تبريك!تبريك!تبريك!تبريك!تبريك!تبريك!تبريك!تبريك!تبريك!تبريك!تبريك!تبريك!تبريك!تبريك!تبريك!تبريك!تبريك!تبريك!تبريك!تبريك!تبريك!تبريك!تبريك!تبريك!تبريك!تبريك!تبريك!تبريك!تبريك!تبريك!تبريك!تبريك!تبريك!تبريك!تبريك!تبريك!تبريك!تبريك!تبريك!تبريك!تبريك!تبريك!تبريك!تبريك!تبريك!تبريك!تبريك!تبريك!تبريك!تبريك!تبريك!تبريك!تبريك!تبريك!تبريك!تبريك!تبريك!تبريك!تبريك!تبريك!تبريك!تبريك!تبريك!تبريك!تبريك!تبريك!تبريك!تبريك!تبريك!تبريك!تبريك!تبريك!تبريك!تبريك!تبريك!تبريك!تبريك!تبريك!تبريك!تبريك!تبريك!تبريك!تبريك!تبريك!تبريك!تبريك!تبريك!تبريك!تبريك!تبريك!تبريك!تبريك!تبريك!تبريك!تبريك!

گلبرگ

سلام...اول اينکه ببخشيد اشتباهی عوضی شد و يک -گلبرگ- خالی پست شد تو comment ... دوم اين که والا من زياد سر ميزنم ولی چوب خط برات نميذارم واسه همين يک جورايی يواشکی ميام، يواشکی تر ميرم :) ولی هميشه مطالبت رو ميخونم... سبز و شاد و شنگول باشی :)