گرم ياد آوری يا نه
من از يادت نمی کاهم !

/ 5 نظر / 4 بازدید
غريبه

روز وصل دوستداران ياد باد / ياد باد آن روزگاران ياد باد/

وحید

نه مهتاب است احساسم/ که برگیرد ز بام پرشکوه دل/ رخت روشنایی/ در شب تاریک تنهایی/ چو بی حاصل ترین ماهم/ / گرم یاد آوری یا نه / من از یادت نمی کاهم/ !