پيله

بیشتر از یه ماهه که چیزی ننوشتم. هی میام و میرم و هی چیزی نمینویسم.

دو سه هفته بود که انگار توی پیله بودم؛ انگار داشتم پیله ام رو می شکافتم و سعی می کردم که بیرون بیام؛ داشتم بزرگ میشدم؛ داشتم سعی می کردم پروانه بشم.

هنوز اما پروانه نشده ام. چون به اون چیزایی که میخواستم نرسیده ام. هنوز بالهامو باز نکرده ام و پروازو تجربه نکرده ام.

انگار یه چیزی کمه هنوز. یه احساس؛ یه باور؛ یا یه حرکت. هنوز تجربه ام کامل نشده.

میدونم که به اونجا هم میرسم. میدونم که پرواز رو هم تجربه میکنم. دیر و زود داره ولی سوخت و سوز نداره. اینو میدونم.

49.gif

/ 0 نظر / 4 بازدید